T+团队匹配级别测定

        T+团队360°潜能匹配诊断咨询模块:应用T+测评工具,对团队中人员思维类型结构进行分析,从四个维度——系统、逻辑、发散、接纳为主导的人才分布情况,得出团队潜能的倾向性,用以预测工作团队达成目标的结果,并提出匹配度的改善建议。

        T+人才定位系统分为五个模块:
        模块一、T+人才识别与认知;
        模块二、T+团队匹配级别测定;
        模块三、T+团队与工作流程匹配;
        模块四、T+高层领导力潜质互补分析;
        模块五、后天领导力提升。